U heeft een opmerking of verbeterpunt

U kunt een opmerking/verbeterpunt mondeling, via e-mail of per brief melden bij:

  • de groepsleerkracht
  • de directie

Opmerkingen en verbeterpunten worden genoteerd door of de groepsleerkracht, de directie of de ouder zelf. Deze worden onderling, in teamvergaderingen, of met de directie besproken. Waar nodig wordt hierop actie ondernomen. U wordt altijd op de hoogte gesteld van de afhandeling van uw ingebrachte verbeterpunt.

Opmerkingen m.b.t. de organisatie in zijn algemeenheid, roosters, zaken aangaande de school kunnen direct aan directie gericht worden. Ook hierbij vragen wij u in het geval van een opmerking, telefonisch of per mail contact op te nemen.

U heeft een klacht

Als u een klacht heeft, kunt u gebruikmaken van de interne klachtenregeling van De Tovercirkel of de klachtenprocedure van de SOPOH. We vinden het echter belangrijk om klachten gezamenlijk op te lossen. Het indienen van klachten kan mondeling dan wel via het klachtenregistratieformulier. Uw klacht wordt in behandeling genomen, waar nodig wordt actie ondernomen en u wordt altijd op de hoogte gesteld van de afhandeling van uw klacht.

Wanneer u de klacht niet bij de directie of groepsleerkracht wilt of kunt neerleggen, is het mogelijk om contact te zoeken met (één van) de contactpersonen van De Tovercirkel te weten:

Patricia Swart
Patricia SwartContactpersoon
Moeder van Thirza (groep 6) en Naomi (groep 1-2 A)
Annemarie Stokman
Annemarie Stokman Contactpersoon
Moeder Minke (groep 5) en Siem (groep 1-2A)

De contactpersonen (voor klachten) lossen niet samen met u de klacht op, maar helpen u de juiste weg te bewandelen. Daarnaast treden de contactpersonen op als verwijzers richting de vertrouwenspersoon die aangesteld is door het bevoegd gezag van SOPOH.

Wanneer vult u het klachtenformulier in?

Het klachtenformulier vult u in wanneer u een klacht heeft over de directie en/of een groepsleerkracht, of over de organisatie in zijn algemeenheid. Dit klachtenformulier kunt u in een gesloten envelop indienen bij de directie of bij de contactpersoon. Het formulier kan ook in een gezamenlijk gesprek (met directie/dan wel contactpersoon) ingevuld worden.

Na het indienen van het klachtenformulier bij de directie wordt er contact met u opgenomen en vindt er, als dit nog niet gebeurd is, een gesprek plaats. Hierbij zijn in ieder geval de directie en/of groepsleerkracht aanwezig en eventuele andere betrokken personen.Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

Wanneer het een klacht betreft waarbij de groepsleerkracht of de directie niet direct tot een oplossing (kunnen) komen, vragen wij u contact op te nemen met de contactpersoon. Deze registreert uw klacht en kan u verder verwijzen naar de vertrouwenspersoon.

De directie, groepsleerkracht en contactpersoon is verantwoordelijk voor de inventarisatie en registratie van de klachten binnen de school.

2x per jaar worden de eventuele klachten / opmerkingen geïnventariseerd door de MR en bekeken of er iets met de klacht / opmerking dan wel verbetering is gedaan, of er zich een trent ontwikkelt en er vindt een algemene terugkoppeling plaats richting de ouders. Er vindt geen inhoudelijke bespreking van de klacht(en) plaats. Echter wordt er alleen naar de aard van de klacht(en) gekeken.

Vertrouwenspersoon

De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon die aangesteld is door het bevoegd gezag van de SOPOH:

Mevr. H (Heleen) de Jong
Kleverparkweg 92
2023 CJ Haarlem
Telefoon: 06-25024555
info@heleendejongadvies.nl

Zij adviseert wat er in het geval van een klacht het beste gedaan kan worden. De onafhankelijke commissie onderzoekt de klacht en brengt advies uit aan bevoegd gezag. De klachtenafhandeling is in handen van landelijke klachtencommissie ondergebracht bij de Vereniging van Nederlandse gemeente.

Landelijke klachtencommissie

Naast de interne klachtenregeling van De Tovercirkel en de klachtenprocedure van de SOPOH, is er is de mogelijkheid om een klacht die binnen de klachtenregeling valt voor te leggen aan een onafhankelijke commissie. SOPOH is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie in Utrecht. De afspraken en regels die gelden bij het inschakelen van deze commissie kunt u lezen op www.onderwijsgeschillen.nl Deze commissie past hoor en wederhoor toe, verklaart de klacht gegrond of ongegrond en adviseert het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen.

Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).