Leesonderwijs op De Tovercirkel

Goed (leren) lezen is belangrijk. Daarom besteden we op De Tovercirkel veel aandacht aan de leesvaardigheid van de kinderen. Hieronder ziet u per groep hoe het leesonderwijs eruitziet.

Kleuters

De basis voor het lezen wordt al gelegd in de kleutergroepen. Natuurlijk wordt er veel voorgelezen, maar de kleuters leren ook wat letters zijn. En dat een woord uit verschillende letters/klanken bestaat, wat een begin- en een eindklank is. Ze leren al verschillende losse letters herkennen. De kleuters die al een beetje kunnen lezen, krijgen veel verschillende werkjes om dit verder te stimuleren. Ook werken we aan de woordenschat. Dit is een belangrijk onderdeel van het leren lezen. Een goede woordenschat is nodig om teksten te leren begrijpen (begrijpend lezen).

Groep 3

In groep 3 beginnen we met het technisch lezen. We gebruiken de methode ‘Veilig leren lezen’. Er wordt verder gegaan met letters leren, klanken lezen. En langzaam gaan we naar zoemend lezen ‘bbbbbbooooommmm’. De kinderen hakken en plakken de letters steeds minder. Ook leren ze de structuur van woorden en beginnen halverwege het schooljaar ook met begrijpend lezen. U ziet hier….:

 Groep 4 t/m 8

Vanaf groep 4 t/m 7 werken we met de methode ‘Estafette’. De leerlingen van groep 4 krijgen 3 lessen per week en de leerlingen van de groepen 5 t/m 7 krijgen twee lessen per week. De lesmethode leert de kinderen hoe je moeilijke woorden leest en hoe je vlot en correct leest. De leerlingen komen in aanraking met verschillende teksten; raadsels, gedichten, interviews, dialogen, recepten.

Naast de methode  ‘Estafette’ hebben wij ook de begrijpend leesmethode ‘Nieuwsbegrip XL’.  Hierin leren de leerlingen de teksten goed te begrijpen; wie zegt wat in de tekst, wat is de boodschap, e.d. De leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen twee lessen per week. Daarbij is ook een kleine huiswerkopdracht. Tijdens zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis wordt ook aandacht besteed aan begrijpend lezen).

Naast al deze lessen zijn er nog veel andere leesmomenten. Zo hebben we duo-lezen (samen lezen in een boek), lezen met ouders, vrij lezen, woordrijtjes lezenen biebboek lezen. Door de grote variatie in dit aanbod willen we de kinderen blijven motiveren voor het lezen en door de vele oefening hoge resultaten behalen.

Ontwikkeling volgen

Uiteraard willen wij onze leerlingen volgen in hun (lees-)ontwikkeling. Bij lezen doen wij dat door bij de kleuters bij te houden hoeveel letters ze kennen en hoe de voorbereidende leesoefeningen gaan. In groep 3 worden er om de 3-4 weken kleine toetsjes afgenomen om de leerlingen goed te blijven volgen.

Vanaf groep 4 wordt er rond de uitgifte van het rapport (2x) AVI (tekst lezen) getest en in de CITO periodes (2x) woordrijtjes op tempo getest. U wordt als ouder door middel van het rapport op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind.

Als een leerling moeilijkheden ervaart tijdens het (leren) lezen, ondernemen wij (in samenwerking met de ouders) zo snel mogelijk actie om de leerling op het gewenste niveau te brengen. Wij hebben hier verschillende hulpprogramma’s voor op school.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij ieder lid van het team van De Tovercirkel.

Bibliotheek

Alle leerlingen van De Tovercirkel kunnen gebruik maken van de schoolbibliotheek. De bibliotheek wordt beheerd door een groepje enthousiaste ouders. Jaarlijks breiden wij de schoolbibliotheek uit met verschillende boeken.

Hulp ouders nodig

Ook u, als ouder, kunt iets betekenen voor ons leesonderwijs. U kunt zich inzetten als leesouder (op woensdag of donderdag van 8:30-9:00 met een tweetal leerlingen samen lezen), bibliotheekouder (elke dag mogelijk van 8:30-9:00) of als voorleesouder (op basis van project, wij zullen hiervoor een oproep doen). U kunt zich als hulpouder aanmelden bij de directie.