DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Tovercirkel kent een medezeggenschapsraad (M(O)R). Deze bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De M(O)R bespreekt beleidszaken die met de school te maken hebben, waarbij zij instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Zij behartigen de belangen van allen die bij de school betrokken zijn. De M(O)R van de Tovercirkel bestaat in het schooljaar 2022-2023 uit de volgende leden:

Oudergeleding:
Ferry Broekman (voorzitter)
Ilona Elstgeest (penningmeester)
Christiaan Haasdijk (secretaris)

personeelsgeleding:
Christel van der Velde (groep 1/2A)
Joost den Hartog (groep 5)
Petra Kramer (groep 6)

De M(O)R van de Tovercirkel participeert sinds januari 2011 niet meer in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de SOPOH. Reden hiervan is dat het bestuur de samenstelling van de GMR gewijzigd heeft en er zich geen kandidaten hebben aangemeld van De Tovercirkel. Wel ontvangt de M(O)R een nieuwsbrief vanuit de GMR en relevante stukken t.a.v. veranderingen waarbij afstemming met de achterban noodzakelijk is.

​Mocht u de MR willen benaderen, dan zijn zij via dit e-mailadres bereikbaar:
mr@de-tovercirkel.nl

vergaderen

De M(O)R vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en mogen daarom door ouders en/of verzorgers bijgewoond worden.
Graag horen we vooraf wanneer u hier gebruik van wilt maken.

de vergaderdata zijn te vinden via de parro app agenda

In de vergaderingen worden vaste agenda punten besproken zoals:

 1. Financiën w.o. ouderbijdrage
 2. Tussenschoolse opvang
 3. Stand van zaken commissies / werkgroepen (PR, schoolreis, etc)
 4. De schoolgids
 5. Formatieplan
 6. Zorgplan
 7. Voortgang Meerjarenbeleid /schooljaarplan directie
 8. Klachtenregeling en klachten (indien aanwezig)
 9. Notulen en agenda GMR vergadering
 10. Vragen van ouders
 11. Ingekomen stukken/brieven