DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Tovercirkel kent een medezeggenschapsraad (M(O)R). Deze bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De M(O)R bespreekt beleidszaken die met de school te maken hebben, waarbij zij instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Zij behartigen de belangen van allen die bij de school betrokken zijn. De M(O)R van de Tovercirkel bestaat in het schooljaar 2019 -2020 uit de volgende leden:

De M(O)R van de Tovercirkel participeert sinds januari 2011 niet meer in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de SOPOH. Reden hiervan is dat het bestuur de samenstelling van de GMR gewijzigd heeft en er zich geen kandidaten hebben aangemeld van De Tovercirkel. Wel ontvangt de M(O)R een nieuwsbrief vanuit de GMR en relevante stukken t.a.v. veranderingen waarbij afstemming met de achterban noodzakelijk is.

​Mocht u de MR willen benaderen, dan zijn zij via dit e-mailadres bereikbaar:
mr@de-tovercirkel.nl

Gisbert Woltering
Gisbert WolteringSecretaris
Miranda Koster
Miranda KosterVoorzitter
Inge Kessels
Inge Kessels
Valerie van Weenen
Valerie van WeenenLeerkracht groep 1-2B
Gea Bons
Gea BonsLeerkracht groep 1-2 B
José Geutjes
José Geutjes Leerkracht groep 8A

VERGADERDATA & NOTULEN

De M(O)R vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en mogen daarom door ouders en/of verzorgers bijgewoond worden.
Graag horen we vooraf wanneer u hier gebruik van wilt maken.

In het schooljaar 2019 – 2020 wordt er op de volgende data vergaderd:

In de vergaderingen worden vaste agenda punten besproken zoals:

 1.  Financiën w.o. ouderbijdrage
 2.  Tussenschoolse opvang
 3.  Stand van zaken commissies / werkgroepen (PR, schoolreis, etc)
 4.  De schoolgids
 5.  Formatieplan
 6.  Zorgplan
 7.  Voortgang Meerjarenbeleid /schooljaarplan directie
 8.  Klachtenregeling en klachten (indien aanwezig)
 9.  Notulen en agenda GMR vergadering
 10. Vragen van ouders
 11. Ingekomen stukken/brieven

Laatste notulen 2018-2019 (17 juni): klik hier